Развъждане и отглеждане - Методологии за развъждане и отглеждане на популярни продукти от риболов и аквакултура

Рибовъдни стопанства

20 юни 2013   0

Автор FisheryBulgaria Team

Рибовъдни стопанства

Досега натрупаният в България опит в развитието на аквакултурите е свързан предимно с отглеждането на шаран и пъстърва.

Според една от най-важните характеристики на тези риби - изискванията им към температурата на водата се различават топлолюбиви (шаранови) и студенолюбиви (пъстървови) рибовъдни стопанства. Според предназначението на отглежданата риба стопанствата се делят на стокови (за производство на риба и хайвер за консумация) и племенни (за поддържане и създаване на нови породи риби и за производство на зарибителен материал).        

В зависимост от интензивността на прилаганите технологии при отглеждането на рибата стопанствата биват екстензивни, полуинтензивни и интензивни. При екстензивните посадката е силно ограничена и съобразена с природните дадености на басейните, тъй като рибите ползват само естествена храна, отглеждат се продължително време и добивът е нисък. При полуинтензивните за рибите се полагат допълнителни грижи - мелиорации в басейните и периодично подхранване с изкуствена храна. При интензивните се прилага система от технологични решения за увеличаване гъстотата на посадката, подобряване на хранителния режим с изкуствени храни и създаване на оптимални биологични условия за интензивен растеж и висок добив.

Рибовъдните стопанства освен това биват пълносистемни и непълносистемни. При първите се осъществява пълен биологичен цикъл, който обхваща отглеждането на рибата от хайвер до стокова риба.  Непълносистемните рибовъдни стопанства се специализират в осъществяването на отделни части от производствените процеси.

Под понятието “оборот” в рибовъдството се разбира времето, за което рибата се отглежда от хайверно зърно до риба за консумация. Продължителността на оборота се определя от вида и породата на рибата, климатичните условия, технологиите на отглеждане и хранене, стандартът на рибата за консумация и др. Например шараните, които са бързорастящи риби,  още през първата година могат да достигнат стокови размери, докато пъстървовите имат по-бавен растеж и оборотът им е 2 - 3 години. Едни и същи фактори влияят по различен начин на различните видове риби – например температурата на въздуха и на водата в по-топлите райони на страната определят по-интензивния растеж на шарана в сравнение със стопанствата в планинските райони. Много важно е и правилното пълноценно хранене на рибите – то води към скъсяване на оборота.

Условията в нашата страна и биологията на предпочитаните за изкуствено отглеждане риби определят практикуването предимно на двулетен и трилетен оборот. Еднолетен оборот се прилага само в шарановите стопанства, където е възможно осъществяване на гъсти посадки (100 - 150 рибки на декар), като в такъв случай задължително е правилното интензивно хранене и отглеждане. По такъв начин се отглежда стокова риба, но този оборот практически не се прилага в масовата практика, главно поради рисковата си икономическа ефективност.

Двулетният оборот обхваща две лета и една зима. При него през първото лято се получава зарибителният материал, който презимува, а през второто лято се угоява. Това се постига за година и половина. Тъкмо този начин е доказал в практиката икономическата си ефективност и затова се прилага най-масово при отглеждането на риба за пазара.

Трилетният оборот на рибовъдните стопанства обхваща три лета и две зими, т.е. рибата в този случай се отглежда в продължение на две години и половина. През първите две лета се отглежда зарибителният материал, а след две презимувания през третото лято рибата се угоява. В този случай първите две лета се използват за постигане на интензивен растеж на рибата, а през третото лято, когато рибата се угоява, се подобряват вкусовите и качества. Предимство на този оборот е използването на по-малко зарибителен материал, а недостатък е дългият производствен процес.Трилетния оборот се използва най-вече в пъстървовите рибовъдни стопанства.                Виж още от Развъждане и отглеждане »Избор на редактора

НАЙ - ЧЕТЕНИТЕ