Развъждане и отглеждане - Методологии за развъждане и отглеждане на популярни продукти от риболов и аквакултура

Басейни за отглеждане на шаран и пъстърва

19 юни 2013   0

Автор FisheryBulgaria Team

Басейни за отглеждане на шаран и пъстърва

Видът и възрастта на рибите определят комплексните изисквания към условията на тяхното отглеждане.

Именно на тези условия трябва да отговарят басейните на рибовъдните стопанства. Големите биологични различия например между шараните и пъстървите предопределят и различните изисквания към басейните за отглеждане на двата вида риба.

Биологичната възраст и климатичния сезон предопределят различните условия за обезпечаване на жизнените потребности на рибите. Поради тази причина се изграждат и различни категории басейни: производствени и специални. Производствените служат за отглеждане на рибата и биват люпилни, разсадни, отрасни, угоителни, маточни и зимовни, а специалните басейни служат за провеждане на някои мероприятия за кратък период и биват водоснабдяващи, санитарно-профилактични и складови. Рибовъдните басейни за отделните категории риби са различни в шарановите и в пъстървовите стопанства.

Люпилните басейни се използват само в шарановите стопанства, тъй като при тях се прилага естественото люпене. В тях шаранът хвърля хайвера си, който се излюпва, и личинките растат от 7 - 10 до 30 дни. При пъстървовите стопанства не се използуват люпилни басейни, защото хайверът се изважда, осеменява се изкуствено и се излюпва в люпилни помещения. Люпилните басейни за шарана са обикновени (2 - 2,5 дка) и дубишови (100 - 200 кв.м). Те задължително трябва да са с добре нивелирани дъна, лесни за източване, с обрасли с трева дъна, огрени от слънцето.

Разсадните басейни се строят близо до люпилните. В пъстървовите стопанства се изграждат дори в люпилното помещение. В шарановите те са с размери до 15 дка и средна дълбочина 0,5 м. В пъстървовите стопанства разсадните басейни, разположени до люпилните, са с размери около 1 кв.м, а извън тях - 20 – 30 кв.м. В тези басейни се поставят извадените на 3-тия или 7-мия ден личинки и се държат до един месец. Шарановите басейни е необходимо да се заливат предварително с вода - 15 - 20 дни, за да се развие богат планктон, да се осигурят тихи и слънчеви места, защитени от вятър.

В отрасните басейни се отглежда зарибителния материал. В шарановите стопанства те са с размери 5 - 50 декара, а в пъстървовите - 5 – 150 кв.м. Дъното им трябва да бъде със слаб наклон и равно (без трапове).

В угоителните басейни рибите се угояват до стандартните стокови размери, затова те са най-големи по площ. В шарановите стопанства размерите им достигат 10 - 1000 декара, а в пъстървовите  - половин декар. Дъното им трябва де е добре почистено, нивелирано и покрито с тънък слой тиня, да има водосборни канали и рибосборна яма. Много дълбоките угоителни басейни над 2 м. не се препоръчват, защото лошо се осветяват и затоплят, което затруднява храненето на шарана.

Зимните басейни се строят по-дълбоки, за да не замръзват цялостно през зимата, а да остава незамръзнал пласт вода от порядъка на 1 - 1,2 м.

В маточните басейни се отглежда разплодния материал. Размерите им зависят от броя на разплодниците в рибовъдното стопанство. Предпочита се в пъстървовите стопанства да се строят под формата на корито, което е по-близо до формата на реките. Размерите им се определят от броя на разплодния материал - за един разплодник 15 кв.м, а за един ремонтен 7,5 кв.м.

Водоснабдяващите басейни спадат към специалните. Тяхната функция е да осигуряват достатъчно количество и с подобрено качество вода за останалите басейни.

Санитарно-профилактичните басейни са карантинните, които служат за поставяне под 15-30-дневна карантина на рибата, пренесена от друго стопанство. Изолационните басейни са предназначени за изолиране на явно или на съмнително болни риби.

Складовите басейни или садки осигуряват възможност  живата риба да се съхранява определено време. Размерите им зависят от количеството на съхраняваната риба и са задължителни за всяко рибовъдно стопанство.

Известно е, че рибите имат висока размножителна способност. Шаранът например хвърля големи количества хайверени зърна - на 1кг жива маса над 180 000, а пъстървата само 2500. Хайверените зърна се оплождат извън майчиния организъм във водна среда, което се придружава с любовна игра. Този процес при рибите се нарича мръстене.

В шарановите стопанства рибите се размножават най-вече по естествен начин. Люпилните басейни се пълнят с вода преди  мръстенето - към началото на май.  1 - 2 денонощия след напълването на люпилните разплодниците се пускат в тях. Шаранът се размножава по двойки, гнездово и групово. Ако е необходимо да се знае произходът на рибките се прилага гнездово и групово размножаване. Под гнездо се разбира един женски и два мъжки шарана. Груповото размножаване представлява пускането на няколко гнезда в един басейн. Най-добри резултати дава груповото мръстене, при което се оплождат по-голям процент хайверни зърна. Люпенето на хайвера продължава три дни, но ако температурата се понижи, срокът на люпене се удължава до 10 дни. След излюпването личинките стоят три дни закрепени към растителността. Личинковият стадий завършва за около 25 - 30 дни, като се оформят малки рибки. При нормално хранене рибките растат много бързо, след това се улавят и се разсаждат в отрасните басейни. Там се отглеждат и до есента достигат около 60 – 80 г. През втората година рибите се угояват в угоителни басейни. През есента рибите, които са под 500 г, се зазимяват за доотглеждане през третата година.

При размножаването на пъстървата правилното люпене зависи от доброто и правилно устройство на люпилнята и от качеството на хайвера. Люпилната зала се вкопава на 1 - 1,5 м под равнището на терена, за да се осигури постоянна температура.

Най-добри полови продукти се получават от пъстървовите разплодници на възраст от 3 до 6 години. Избират се най-добрите индивиди и се настаняват в отделни басейни. Най-ценни са разплодниците с добър екстериор, здрави, пъргави, с бърз растеж и ефективно оползотворяване на храната. При оплождането на хайвера трябва да се действа бързо -  единият работник с кърпа в лявата ръка държи главата, а в дясната - опашката на рибата с корема навън от себе си. Другият работник с леко гладене на корема от гръдните перки към аналния отвор предизвиква изхвърлянето на половите продукти. Не се допуска насилие, за да не се повреди хайверът или да не умре рибата. Изкуственото осеменяване при пъстървите се извършва по сух и мокър начин. При сухия начин в емайлиран или порцеланов съд се изцежда хайверът на 2 - 3 женски риби и върху него - спермата на една мъжка пъстърва. Хайверът и спермата се размесват и се оставят на спокойствие около 10 мин. След това се промиват няколкократно, за да се отдели излишната сперма, екскременти и други частици. Добре промития хайвер се поставя в инкубатор за люпене. При мокрия начин на оплождане в съда с вода се изцежда първо спермата и след това хайверът. Този метод се използва по-ограничено. Съществуват и апарати за излюпване на хайвера. Калифорнийският апарат на Шустер се състои от две сандъчета. Външното сандъче е от цели стени и дъно, а вътрешното - от решетъчно дъно. Хайверът се поставя върху решетъчното дъно, за да минава водата, която излиза от специален улей, да го промива. При етажните инкубатори апаратите се нареждат вертикално един над друг.

Хайверните зърна умират от пряката слънчева светлина.По време на люпенето се извършва преглед и умрелите зародиши се отстраняват с пинцет. Цветът на болните и на умрялите зародиши е бял.

При благоприятна температура 3 – 4 С балканската пъстърва се излюпва за 4 - 6 месеца, а при температура 8 – 9 С дъговата - за 1,5 - 2 месеца. След излюпването личинките на пъстървата стоят неподвижни. Към 9-тия ден започват да се движат. Отначало се хранят със съдържанието на жлъчния мехур. След като личинките преминават към активно движение, хранят се с дафнии, а ако няма естествена храна - с далак, яйчен жълтък, черен дроб. Тези храни от животински произход се смилат и се прецеждат през сито. Храненето се извършва чрез капане около 10 - 20 пъти дневно.Виж още от Развъждане и отглеждане »Избор на редактора

НАЙ - ЧЕТЕНИТЕ