Развъждане и отглеждане - Методологии за развъждане и отглеждане на популярни продукти от риболов и аквакултура

Садките за отглеждане на риба – ненадминати в производството

23 юни 2013   0

Автор FisheryBulgaria Team

Садките за отглеждане на риба – ненадминати в производството

Трудно е да се проследи възникването на садките като начин за отглеждане на риба, доколкото опити с мрежи от растителни влакна са правени още през Средновековието.

Едва в средата на 20 век тази технология започва да се прилага в широк мащаб и бързо доказва високата си ефективност. Садките представляват мрежести контейнери, инсталирани в естествени или изкуствени водоеми и са ненадминат начин за интегриране на басейна за отглеждане на риба в естествената за рибата среда. Направата им се отличава с голямо разнообразие на конструкциите, при това са пригодни както за проточни, така и статични водоеми.

Плаващите мрежести клетки (садки) могат да бъдат с правоъгълна или кръгла форма в зависимост от необходимия размер и предназначение. Също така могат да бъдат с различен обем според дълбочината на водния басейн и вида на отглежданата риба.

За проектиране и изработване на носещата конструкция са необходими следните изходни данни: вида на водния басейн – язовир или морски залив, метеорологичните условия, вида на отглежданата риба и капацитета на рибовъдното стопанство, който ще се реализира с инсталацията. Много важно изискване към системата е да осигурява лесен и безопасен достъп на обслужващия персонал, стабилност при извършване на отделните операции дори и при силен вятър и вълни, както и да е оразмерена за повишено натоварване (при ръчно изваждане на рибата).

Изпълнението на всички тези условия гарантира добра производителност. Като пример може да се посочи следната конфигурация:  20 бр. кръгли садки с диаметър 12 м и дълбочина 6 (5+1) м дават възможност за годишно производство на 280-300 тона риба.

Садковите инсталации могат да се разположат навътре в морето или язовира (изнесени) с подходяща закотвяща система, или да са свързани с брега (прилежащи) посредством понтон.

Този начин за производство на риба или други аквакултури има редица предимства пред класическите. Един от тях е фактът, че клетката за отглеждане може да бъде поставена директно във водните обекти, включително в многофункционалните, като заема само част от тях, което позволява използването на водните ресурси не само за отглеждане на риба, но и за други цели. Друго предимство е, че садковите стопанства не се нуждаят от земни площи като класическите рибарници. Разбира се, като всяко друго стопанство и садковото се нуждае от помощни складове, производствени помещения, домове за персонала на брега и др. Но във всеки случай, ако капиталовите разходи за изграждането на постройки на сушата са приблизително сравними с тези в класическите рибни стопанства, цената за основното производство е несравнимо по-ниска. Този начин на отглеждане на рибата не изисква създаване на принудителна циркулация на водата и по този начин снижава силно потреблението на електрическа енергия за изпомпването и. В садките постоянно се осъществява пасивен водообмен поради естественото движение на водата и тя запазва качествата си дори при много висока концентрация на рибата. Високата проницаемост на капроновите садки например гарантира поддържането на същия физико-химически режим на водата като в целия водоем, което позволява да се увеличи многократно в сравнение със свободното отлеждане количеството риба с най-високо качество, при това от много ценни видове, като например сьомговите и есетровите. Садковите стопанства в естествени и изкуствени водоеми дават възможност да се използват и част от естествените ресурси на конкретното водохранилище. Около садките се формира зона с по-висока концентрация на зоопланктон, фитопланктон, бентос, дива риба, които се привличат от остатъците от концентрираните фуражи и екскрементите, които се измиват от водата през отвърстията на капроновата мрежа. Тези организми пък на свой ред попадат по същия път в садките.

Но наред с безспорните си преимущества садките имат и някои отрицателни страни, и това е преди всичко т. нар. евтрофикация – замърсяването на водоема с органически вещества. Плътното заселване на садките и интензивното хранене водят до прогресираща евтрофикация на водоема. За да не става това трябва да се спазва главното правило – площта на садките не трябва да превишава 0,1 % от площта на целия водоем. Освен това трябва да се прилага рационалното хранене на рибите, използване на ефикасни рецептури и начини за хранене, варуване, заселване на добавъчни видове риба. Независимо от всички мерки обаче при наличието на садки количеството на органични вещества във водоемите нараства, което дава основание за изискването садки да не се поставят във водохранилища, използвани за питейна вода за населението.

И така – кои са основните преимущества на садковите инсталации? Преди всичко това е тяхната висока производителност, тъй като позволяват в малък обем да се отглежда голямо количество риба. От друга страна те позволяват отглеждане на различни видове риба, в т.ч. и нови и екзотични видове, без да се накърнява местното биоразнообразие. Друго преимущество е, че климатичните условия у нас не се отразяват на процеса, а напротив – дават възможност садките да се заредят два пъти в годината – през зимата със студенолюбива и през лятото с топлолюбива риба. В садковите стопанства има възможност за прилагане на ефикасна охрана и наблюдение за опазване на рибата от бракониери и грабливи птици. Тук е лесно приложимо и контролираното отглеждане на рибата за получаване на риби с еднакъв размер, максимално усвояване на качествената храна, осъществяване на ежедневен лекарски контрол, лесни манипулации при лечение и ваксиниране. Има възможност за пълно автоматизиране на процесите – зареждане на садките с малки рибки, почасово хранене, улавяне с помпа на 100 % от рибата, сортиране по големина, обработване, стифиране и пакетиране на готовата продукция. Садките подлежат на продължителна експлоатация като се подменят единствено мрежите през 3, 5 или 10 години в зависимост от качеството им и типа на водата – сладка или солена. Тези стопанства дават възможност за много бърза възвръщаемост на инвестициите - по усреднени данни на европейски производители възвръщаемостта е не повече от 3 години.

 Виж още от Развъждане и отглеждане »Избор на редактора

НАЙ - ЧЕТЕНИТЕ